Přeskočit na obsah

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace vytváří příležitosti k zapojování do společenského života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu věku nebo zdravotního postižení (znevýhodnění) ohroženi vyloučením z běžného života. Podporujeme jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, posilujeme návyky tak, aby dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli plnohodnotně žít.

Cílem poskytované služby je uživatel, který:

 • zvládá, podle svých schopností a možností, péči sám o sebe, svoji rodinu a domácnost;
 • má, vzhledem ke svým možnostem a dovednostem, odpovídající pracovní uplatnění;
 • má zajištěno vhodné bydlení;
 • má navázané nebo upevněné společenské vztahy;
 • je informován o svém zdravotním stavu;
 • zvládá alternativní způsob komunikace;
 • je proškolen v požadované oblasti;
 • zná návazné služby a možnosti získání pomůcek.  

Služba je určena:

Osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci, kterou se rozumí:
 • ztráta schopnosti postarat se sám o sebe, svoji rodinu a domácnost;
 • nevyhovující zaměstnání – ztráta či problémy při hledání práce;
 • nevyhovující bydlení, riziko ztráty bydlení;
 • nedostatek sociálních kontaktů – samota, nepochopení;
 • neinformovanost v oblasti svého zdravotního stavu;
 • omezený způsob komunikace – nedostupnost internetu, neznalost znakového jazyka;
 • nedostupnost vhodných kurzů;
 • neznalost v oblasti pomůcek a návazných služeb.

 Služba není určena lidem, kteří:

 • potřebují stálou lékařskou péči;
 • jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek agresivní nebo ohrožují život a zdraví své nebo jiných osob;
 • v důsledku nekompenzovaných psychických poruch se projevují agresivně, ohrožují život a zdraví své nebo jiných osob a kteří momentální projevy své poruchy nemají pod kontrolou;  
 • jsou nakaženi infekční chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních uživatelů a pracovníků.

 Zásady poskytované sociální služby:

 • individuální přístup ke každému uživateli;
 • podpora samostatného rozhodování uživatelů;
 • podpora soběstačnosti uživatelů;
 • odbornost vykonávané práce;
 • bezplatnost poskytované služby.

Forma poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

Kapacita:   240 uživatelů ročně

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:

1. Nácvik dovedností zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (pračka, mikrovlnná trouba, televize, lednička apod.);
 • nácvik péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, chod domácnosti apod.);
 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti (přebalování, ošacení, stravovací návyky apod.);
 • nácvik samostatného pohybu (v bytě, ve venkovním prostoru);
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (nácvik vlastnoručního podpisu, při vyplňování formulářů či jiných dokumentů)

 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovody (nácvik - do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity apod.);
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky;
 • nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při pracovním pohovoru (psaní životopisu, motivačního dopisu, vyhledávání zaměstnání apod.);
 • nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi (telefonování, psaní dopisů, e-mailů, internetu);

 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • internetová učebna - školení na PC zde naleznete nabídku školení;
 • Klubíček - pravidelné setkávání osob se zdravotním postižením a seniorů (pracoviště Pardubice a Chrudim).

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek;
 • informační servis a zprostředkování dalších služeb.

PRŮBĚH SLUŽBY::

1. Jednáni se zájemcem o službu

Probíhá osobně v Centru. Jedná se o seznámení s nabídkou služby, zjišťování nepříznivé sociální situace, osobního cíle, rozsahu služby.
Dochází k ujasnění očekávání.
 

 2. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

V tomto kroku je stanoven osobní cíl uživatele a jsou nastaveny kroky k jeho plnění.
Uživateli je přidělen klíčový pracovník, se kterým bude pracovat na splnění stanoveného cíle.
 

 3. Individuální práce s uživatelem služby

Přímé poskytování služby sociální rehabilitace ve stanoveném rozsahu.
Cílem je zlepšit nebo alespoň zmírnit danou nepříznivou situaci.
Pravidelně, po půl roce dochází k hodnocení stanovených osobních cílů.
 

 4. Ukončení služby

Smlouva zaniká uplynutím lhůty, na kterou byla sjednána.

Smlouvu lze též ukončit písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Pro výpověď se sjednává výpovědní lhůta 14 dnů, která začne běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V případě hrubého porušení dobrých mravů ze strany uživatele, nebo výrazného zhoršení zdravotního stavu uživatele, je výpověď okamžitá k datu jejího převzetí.

1. Ze strany uživatele může být smlouva vypovězena bez udání důvodů. Smlouvu lze ukončit i písemnou dohodou obou stran.

2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jen z následujících důvodů:

 • Z důvodu, kdy uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, tím že sjednané podmínky ve smlouvě neplní.
 • Z důvodu porušování dobrých mravů ze strany uživatele. Za překročení dobrých mravů je považována situace, kdy uživatel ohrožuje nebo obtěžuje pracovníka tak, že mu hrozí fyzická nebo psychická újma. Další situací porušení dobrých mravů je i vulgární nebo agresivní chování apod. Pokud i po opakovaném upozornění, uživatel nadále porušuje dobré mravy, bude mu poskytování služby ukončeno.
 • Z důvodu omezení nebo ukončení činnosti organizace jako celku, nebo konkrétní zaregistrované služby.
Smlouva se dále bez nutnosti podání výpovědi ukončuje z následujících důvodů:
 • Naplnění stanoveného cíle, což písemně potvrdí uživatel.
 • Ohlášeného odstěhování uživatele nebo jeho nástupu do pobytového zařízení.
 • Úmrtí uživatele.

 

PROVOZNÍ DOBY SLUŽBY NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH:

Pracoviště Pardubice:

Adresa: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny

Kontaktní osoba: Sociální pracovnice - Bc. Narcisa Jelínková., tel.: 775 693 984, e-mail.: narcisa.jelinkova@czp-pk.cz

  AMBULANTNÍ FORMA          TERÉNNÍ FORMA - dle dohody                                     
Pondělí 8:00 - 16:00            8:00 - 12:00                                    
Úterý 8:00 - 16:00            8:00 - 12:00                                    
Středa 8:00 - 16:00            8:00 - 12:00                                    
Čtvrtek 8:00 - 16:00            8:00 - 12:00                                    
Pátek 8:00 - 16:00            8:00 - 12:00                                    

 

 Pracoviště Chrudim:

Adresa: Revoluční 594, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba: Pracovník v sociálních službách - Klaudie Doležalová, tel.: 775 693 988, e-mail.: klaudie.dolezalova@czp-pk.cz

  AMBULANTNÍ FORMA         TERÉNNÍ FORMA - dle dohody                                      
Pondělí   8:00 - 16:00          8:00 - 12:00                                    
Úterý   8:00 - 16:00          8:00 - 12:00                                    
Středa   8:00 - 16:00          8:00 - 12:00                                    
Čtvrtek   8:00 - 16:00          8:00 - 12:00                                    
Pátek   8:00 - 16:00          8:00 - 12:00                                    


 

 Pracoviště Ústí nad Orlicí:

Adresa: Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba: Pracovník v sociálních službách Pavel Nešpor, 775 693 983, e-mail.: pavel.nespor@czp-pk.cz


  AMBULANTNÍ FORMA   TERÉNNÍ FORMA - dle dohody                                            
Pondělí 8:00 - 16:00    8:00 - 12:00                                          
Úterý 8:00 - 16:00    8:00 - 12:00                                          
Středa 8:00 - 16:00    8:00 - 12:00                                          
Čtvrtek 8:00 - 16:00    8:00 - 12:00                                          
Pátek 8:00 - 16:00    8:00 - 12:00